Сервисный центр icon mail info@dozator.com.ua Служба продаж icon mail office@dozator.com.ua
Онлайн поддержка
Нужна помощь?
Дозавтоматы связаться с нами

Сообщение об информации

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор       Ткачов Євгенiй Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   23.02.2015
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
25004, Кiровоград, пров. Експериментальний, 2
4. Код за ЄДРПОУ
00226514
5. Міжміський код та телефон, факс
(0522) 35-09-00 35-09-00
6. Електронна поштова адреса
tkachov@dozator.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.02.2015
  (дата)
2. Повідомлення    
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) 24.02.2015 (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.dozator.com.ua/ в мережі Інтернет 23.02.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.02.2015 звільнено головний бухгалтер Буря Наталiя Миколаївна д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Наказом генерального директора №15к вiд 20.02.2015 року звiльнено головного бухгалтера Бурю Наталiю Миколаївну на пiдставi поданої заяви про звiльнення. До звiльнення особа перебувала на посадi головного бухгалтера ПАТ «Кiровоградський завод дозуючих автоматiв» з 08.12.2014 року. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
20.02.2015 призначено Головний бухгалтер Храпаченко Андрiй Вiкторович д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Наказом генерального директора №16к вiд 20.02.2015 року призначено головним бухгалтером ПАТ «Кiровоградський завод дозуючих автоматiв» Храпаченко Андрiя Вiкторовича (приступає до виконання посадових обов'язкiв з 23.02.2015 р.) у зв'язку зi звiльненням з посади головного бухгалтера Бурi Н.М. Протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi посади: з 01.09.2010 р. по 25.11.2014 р. - головного бухгалтера ТОВ «С-пласт-300», з 26.11.2014 р. по 13.02.2014 р. - головного бухгалтера ФОП Шамардина. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано безстроково до звiльнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
26 + ? = 35