Сервисный центр icon mail info@dozator.com.ua Служба продаж icon mail office@dozator.com.ua
Онлайн поддержка
Нужна помощь?
Дозавтоматы связаться с нами

Акционерам Открытого акционерного общества "Кировоградский завод дозирующих автоматов"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ"
(місцезнаходження якого: 25004, Кіровоградська область, місто Кіровоград, пров. Експериментальний, буд.2)

Запрошуємо Вас взяти участь у річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року за місцезнаходженням Товариства: м. Кіровоград, пров. Експериментальний, буд.2 (кабінет генерального директора). Початок зборів о 14.00 годині . Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 23 квітня 2015 року з 13.00 год. до 13.50 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2015 року.

Порядок денний зборів:

 1. Обрання членiв лічильної комісії, затвердження регламенту (порядку) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Розгляд та затвердження звіту генерального директора Товариства за 2014 рік.
 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.
 4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
 5. Розгляд та затвердження фінансово-господарських результатів діяльності, річного звіту Товариства за 2014 рік.
 6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
 8. Прийняття рішення про припинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" шляхом реорганізації (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ".
 9. Обрання комісії з припинення Товариства в складі голови комісії з припинення Товариства та членів комісії з припинення Товариства.
 10. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Товариства.
 11. Про порядок та строки викупу акцій Товариства.
 12. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ", що створюється шляхом перетворення.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік
Усього активів 19896 12005
Основні засоби 6714 7573
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4451 2953
Сумарна дебіторська заборгованість 458 1299
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 180
Нерозподілений прибуток 5949 -669
Власний капітал -3274 -9223
Статутний капітал 1500 1500
Поточні зобов’язання 23170 21228
Чистий прибуток (збиток) 5949 -669
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 000 30 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 130 146

 

Для участі у зборах  необхідно мати при собі, документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 08:00 годин до 16:00 годин , 3-й поверх адміністративного будинку за адресою:  м. Кіровоград, пров. Експериментальний, буд.2, контактний телефон (0522) 35-09-00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Ткачов Євгеній Григорович. Телефон для довідок: (0522) 35-09-00.

Наглядова рада ПАТ «ДОЗАВТОМАТИ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №44(2048) від 05.03.2015 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в поідомлення. та визнає, що вона несе відповідальність згідно законадавства: Генеральний директор Ткачов Євгеній Григорович

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
43 + ? = 45