Сервисный центр icon mail info@dozator.com.ua Служба продаж icon mail office@dozator.com.ua
Онлайн поддержка
Нужна помощь?
Дозавтоматы связаться с нами

Акционерам Открытого акционерного общества "Кировоградский завод Дозавтоматы"

Акціонерам Публічного акціонерного товариства “Кіровоградський завод дозуючих автоматів” (місцезнаходження якого: 25004, Кіровоградська область, місто Кіровоград, пров. Експериментальний, буд.2).

Запрошуємо Вас взяти участь у річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року за місцезнаходженням товариства: м. Кіровоград, пров. Експериментальний, буд.2 (кабінет генерального директора). Початок зборів о 15.00 годині. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 24 квітня 2014 року з 14.15 год. до 14.45 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2014 року.

Порядок денний зборів:

 1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Генерального директора товариства про господарську діяльність за 2013 рік та основні напрямки роботи на 2014 рік.
 4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період та висновки по річному звіту та балансу за 2013 рік.
 5. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
 6. Затвердження річної фінансової звітності та розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2013 рік.
 7. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «ДОЗАВТОМАТИ».
 8. Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ДОЗАВТОМАТИ».
 9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДОЗАВТОМАТИ».
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ДОЗАВТОМАТИ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії.
 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) по МСБО

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік
Усього активів 12005 16002
Основні засоби 7573 7495
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2953 2943
Сумарна дебіторська заборгованість 1299 5548
Грошові кошти та їх еквіваленти 180 16
Нерозподілений прибуток -669 -4780
Власний капітал -9223 -8554
Статутний капітал 1500 1500
Поточні зобов’язання 21228 24556
Чистий прибуток (збиток) -669 -4780
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 000 30 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 146 170

 

Для реєстрації акціонерам при собі необхідно мати документ (паспорт), що засвідчує особу, а представникам акціонерів довіреність, оформлену згідно вимогам чинного законодавства України. До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість попередньо ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 8.30 до 16.00, кабінет бухгалтерії, 3 поверх адміністративного будинку за адресою: м. Кіровоград, пров. Експериментальний, буд.2, контактний телефон (0522) 35-09-00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Ткачов Євгеній Григорович. Телефон для довідок: (0522) 35-09-00.

Наглядова рада ПАТ «ДОЗАВТОМАТИ»

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
20 + ? = 29